Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Państwowy Uniwersytet im. F. Dostojewskiego w Omsku

 


Program II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Edukacja akademicka dla społeczeństwa.

Kształcenie, wychowanie, opieka

Podzamcze 7-8. 11.2017 r.

 

7 listopada 2017 r.


9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

Wystąpienia gości i współorganizatorów konferencji

10.30 – 11.30 – Obrady plenarne


Przewodniczą: К.пс.н, доцент Елена Асмаковец
Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej


К.пс.н, доцент Елена Асмаковец (Омск, Россия), Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej (Kielce, Polska) Mobilność międzynarodowa studentów i nauczycieli akademickich na przykładzie współpracy Uniwersytetów z Kielc i Omska


Д.п.н., профессор Емилия Рангелова (София. Болгария), Личность современного университетского преподавателя


Д.п.н., профессор Анатолий Сманцер (Минск, Республика Беларусь), Личностные приоритеты и ценностные отношения будущих учителей к инклюзивному образованию


Prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk (Siedlce, Polska), Edukacja osób z niepełnosprawnością w kontekście włączenia społecznego


Д.пс.н., профессор Лариса Митина (Москва, Россия), К.пс.н, Георгий Митин (Москва, Россия), непрерывное образование как основа профессионального развития и карьерного роста личности


11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 – Obrady plenarne


Przewodniczą: Д.п.н., профессор Емилия Рангелова
Prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk


Prof. UJK dr hab. Barbara Skałbania (Kielce, Polska), Profesjonalna pomoc w ujęciu pedagogiki społecznej


Д.п.н., профессор Татьяна Лопатик (Минск, Республика Беларусь), Тьюторское сопровождение одаренных учащихся в образовательном процессе учреждения общего среднего образования


Prof. AJD dr hab. Daniel Kukla (Częstochowa, Polska), Znaczenie doradztwa zawodowego na wyższych etapach edukacji


Д.пс.н., профессор Виктор Панов (Москва, Россия), Субъект-средовые взаимодействия в образовательной среде


Д.п.н., профессор Инна Федотенко (Тула, Россия), К.т.н., доцент Александр Югфельд (Тула, Россия), Подготовка бакалавров и магистров к профессиональной деятельности в гетерогенной среде: аксиологический аспект


13.00 – 14.00 – Obiad
14.00 – 15.30 – Obrady w sekcjach


Sekcja 1


Edukacja i rozwój osobowości


Przewodniczą: Dr Jacek Szkurłat
К.пс.н. Митко Шошев


К.пс.н, доцент Елена Асмаковец (Омск, Россия), Professional deformation of a social work specialist: specificity, factors, prevention


К.пс.н., доцент Александр Антоновский (Тверь, Россия), Совершенствование методологии непрерывного профессионального образования: системный подход


Dr Jacek Szkurłat (Kielce, Polska), Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - cele a bariery skutecznego działania


К.пс.н., доцент Евгений Ефремов (Омск, Россия), Профессиональное обучение организационных (индустриальных) психологов


Dr Małgorzata Porąbaniec (Kielce, Polska), Pracownik socjalny - możliwości i ograniczenia


К.п.н., доцент Ольга Костенко (Омск, Россия), Человек в образовательной среде


Sekcja 2


Edukacja akademicka


Przewodniczą: К.пс.н., доцент Юлия Полещук
Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik


Д.п.н., профессор Юрий Дубенский (Омск, Россия), Технология субъектно-ориентированного образования в высшей школе


Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik (Kielce, Polska), Gotowość do dokonywania twórczych zmian w społeczeństwie i w sobie u współczesnych studentów – refleksje na temat edukacji akademickiej


К. полит.н., доцент Сергей Бойко (Москва, Россия), К.пс.н., доцент Юлия Полещук (Минск, Республика Беларусь), Polysubjectivity in the process of studying public and political administration problems: political and psychological aspects


К.пс.н., доцент Татьяна Сидорчук (Смоленск, Россия), Ценностные ориентации ретро-студентов Института третьего возраста


Д.п.н., доцент Светлана Невдах (Минск, Республика Беларусь), Конструктивное взаимодействие слушателей в процессе обучения в учреждениях дополнительного образования взрослых


Д.пс.н., профессор Сергей Кудинов (Москва, Россия), К.п.н., доцент Ольга Михайлова (Москва, Россия), аспирант Юлия Токатлыгиль (Астана, Казахстан), Личностные предикторы успешности научно-исследовательской деятельности молодых ученых


Sekcja 3


Edukacja szkolna


Przewodniczą: К.п.н., доцент Наталья Гребенникова
Dr Anna Śliwińska


К.п.н., доцент Наталья Гребенникова (Омск, Россия), Реализация охранно-защитной концепции социальной профилактики в учреждениях среднего профессионального образования


Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej (Kielce, Polska), Edukacja medialna dzieci i jej znaczenie dla kształtowania ich kompetencji medialnych


Dr Karol Bidziński (Kielce, Polska), Naukowo-metodyczne wspieranie rozwoju szkoły – urzeczywistnianie idei edukacji włączającej


Dr Anna Ozga (Kielce, Polska), Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole – model założony a rzeczywisty


Dr Katarzyna Rogozińska (Kielce, Polska), Muzyka i nowe media w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej


Dr Anna Śliwińska (Kielce, Polska), Muzykoterapia, jako jeden z elementów arteterapii w kształceniu nauczycieli pracujących z dziećmi młodszymi


Sekcja 4


Edukacja, współczesna rodzina, zdrowie


Przewodniczą: Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz
К.пс.н., профессор Татьяна Авдулова


Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz (Kielce, Polska), Niepowodzenia szkolne uczniów i ich uwarunkowania rodzinne


К.пс.н., профессор Татьяна Авдулова (Москва, Россия), Фактор родителей в моральном развитии детей


К.пс.н., доцент Оксана Анисимова (Смоленск, Россия), Страхи родителей как причина страхов детей


К.пс.н., доцент Наталья Ефремова (Омск, Россия), Образование родителей


К.п.н. Татьяна Кротова (Москва, Россия), Вопросы формирования родительской компетентности в современных условиях


Dr Ewa Szumilas (Kielce, Polska), Dziecko z rodziny migracyjnej zarobkowo- kształcenie, wychowanie, opieka


Dr Anna Winiarczyk (Kielce, Polska), Zachowania naruszające normy społeczne w szkole przez dzieci z rodzin niepełnych na skutek czasowej migracji zarobkowej rodziców


Карина Захарченко (Москва, Россия), Стиль воспитания матерей как фактор развития характерологических особенностей и особенностей общения у подростков


Sesja plakatowa


Mgr Paulina Barańska (Kielce, Polska), Medialny przedszkolak? Czy to możliwe? Cyfrowe umiejętności dzieci w wieku 4-6 lat


Mgr Jolanta Kołodziej (Kielce, Polska), Rola doradcy zawodowego w procesie kształcenia przez całe życie


Mgr Monika Kowalska (Kraków, Polska), Mgr Agnieszka Kosek (Kraków, Polska), Szkoła jutra. Wizja szkoły przyszłości studentek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Mgr Katarzyna Myśliwiec (Kraków, Polska), Najmłodsi programują! Zajęcia z kodowania w klasie III szkoły podstawowej


16.00 – 18.30 – Zwiedzanie Campusu UJK oraz Jaskini Raj
19.30 – Uroczysta kolacja

8 listopada 2017 r.


9.00 – 11.00 – Obrady w sekcjach


Sekcja 1


Edukacja i rozwój osobowości


Przewodniczą: Dr Jacek Szkurłat
К.пс.н. Митко Шошев


Prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost (Kielce, Polska), Aspiracje życiowe młodzieży miejskiej i wiejskiej


Dr Antoni Kasprzycki (Myślenice, Polska), Pracownik socjalny, rola, zadania w środowisku lokalnym


К.пс.н. Митко Шошев (Стара Загора, Болгария), Образовательная нейронаука – будущее образования


Mgr Paweł Garbuzik (Kielce, Polska), Edukacja do wartości


Mgr Barbara Paradzisz (Kraków, Polska), Mgr inż. Robert Szota (Kraków, Polska), Rola i zadania pracownika socjalnego w środowisku lokalnym


Аспирант Любовь Гунько (Киев, Украина), Развитие языковой ситуации в КНР


Мария Сидорчук (Москва, Россия), Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в международном детском центре ,,Артек”


Sekcja 2


Edukacja akademicka


Przewodniczą: К.пс.н., доцент Юлия Полещук
Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik

К.пс.н., доцент Юлия Полещук (Минск, Республика Беларусь), К. полит.н., доцент Сергей Бойко (Москва, Россия), Профессиональная направленность российских и белорусских студентов


К.п.н., доцент Людмила Селиванова (Смоленск, Россия), Становление субъектной мотивации студентов в образовательном процессе


Dr Małgorzata Wiśniewska (Siedlce, Polska), Dr Aneta Niewęgłowska (Siedlce, Polska), Wsparcie edukacji akademickiej przez programy europejskie na przykładzie projektu ,,Podniesienie kompetencji studentów kierunku pedagogika i bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”


К.п.н., доцент Татьяна Есикова (Санкт-Петербуг, Россия), Развитие морального сознания в процессе академического образования


Mgr inż. Krystian Tuczyński (Rzeszów, Polska), Siecioholizm wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – badania pilotażowe


Mgr inż. Tomasz Warzocha (Rzeszów, Polska), Wykorzystanie TIK w kształceniu akademickim


Елена Сергиенко (Омск, Россия), Формирование профессиональных перспектив у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детском доме


Sekcja 3


Edukacja szkolna


Przewodniczą: К.п.н., доцент Наталья Гребенникова
Dr Anna Śliwińska


Mgr Ewelina Brzyszcz (Kielce, Polska), E-dziennik w procesie edukacyjnym


Mgr Roman Lorens (Jasło, Polska), Peer learning jako przykład efektywnego uczenia się partnerskiego


Mgr inż. Tomasz Warchoł (Rzeszów, Polska), Szkoła marzeń a rzeczywistość, czyli współczesna szkoła w opinii uczniów szkoły podstawowej – badania pilotażowe


Людмила Акованцева (Москва, Россия), Psychological well-being of teachers as a condition for the development of the student


Светлана Чмыхало (Смоленск, Россия), Самообразование педагога как условие его личностного и профессионального развития


Татьяна Ковалева (Рославль, Россия), Духовно-нравственное воспитание младших школьников


Sekcja 4


Edukacja, współczesna rodzina, zdrowie


Przewodniczą: Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz
К.пс.н., профессор Татьяна Авдулова

Prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz (Kielce, Polska), Dr Agata Maria Jopkiewicz (Kielce, Polska), Stan wiedzy o kulturze fizycznej dzieci rozpoczynających naukę szkolną


Prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz (Kielce, Polska), Dr Agata Maria Jopkiewicz (Kielce, Polska), Zróżnicowanie rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci 6-letnich zamieszkałych na wsi


К.пс.н., доцент Елена Изотова (Москва, Россия), Кодирование и декодирование эмоций в реальноми виртуальном взаимодействии


Dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska (Częstochowa, Polska), Edukacja zdrowotna w szkole - w opiniach absolwentów kierunku ,,wychowanie fizyczne”


К.пс.н., доцент Хузеева Гузелия (Москва, Россия) Особенности социализации дошкольников в пространстве взаимодействия со сверстниками


К.м.н., доцент Наталья Александрова (Омск, Россия), Охрана психического здоровья детей в социальных пространствах


К.пс.н., доцент Вера Лемиш (Омск, Россия), Переживание чувства одиночества в период поздней взрослости: причины и способы преодоления


Лариса Воробьева (Омск, Россия), Система ранней психолого-медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья


11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa


11.30 – 13.30 – Prezentacja zasobów Regionu Świętokrzyskiego


13.30 – 14.30 – Obiad


14.30 – 15.00 – Podsumowanie konferencji i sprawozdania z obrad sekcji


Przewodniczą: К.пс.н, доцент Елена Асмаковец
Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

15.00 – Zakończenie konferencji


15.15 – Zwiedzanie Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

 


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiać